söndag 12 april 2015

Läs- och skrivstrategier som en naturlig del i alla ämnenManus till presentationen
När man väl börjat undervisa strukturerat i strategier för förståelse så genomsyrar det allt arbete i skolan. När vi gör en gemensam utflykt, ser en film och så fort vi tar oss an en text. För att skapa en större helhet både för eleverna och oss pedagoger så har vi f r o m i år arbete mycket mer ämnesövergripande.Utifrån kunskapsmålen i NO/SO bakar vi in olika mål i svenskämnet beroende på vilka förmågor vi vill lyfta inom ett område och vilka genrer vi vill fokusera på. Vi har i år skapat ett luftigt schema där vi 3 dagar i veckan arbetar integrerat med SV/SO/NO och även andra ämnen kommer in som bild och idrott förstår. Vi har genomfört ett sådant område i höst och håller nu på med vårt andra. Det stora ämnesövergripande området som vi arbetar med nu är runt Astrid Lindgren. Vi kommer att arbeta 15 veckor med detta och baka in både hälsa, fysik, rätt/orätt, flykt m m.

Cirkelmodellen är en undervisningsmodell och stödstruktur för att utveckla skrivande i olika genrer.Pauline Gibbons berättar om denna modell i sin bok "Stärk språket stärk lärandet" Man utgår från eleverna samlade förkunskap genom att prata om det aktuella området, kanske se en film m m. Därefter läser man texter för att få syn på de texttypiska dragen. Vi skriver en gemensam text och till sist en individuell text.

Vi startade vårt tema kring Astrid Lindgren med en väska med ledtrådar/saker för att komma in på vad vi faktiskt redan vet om Astrid. Vi gjorde ett VÖL- schema där vi skrev ner tillsammans vad vi redan vet. Därefter funderade vi på vad vi önskar veta och eleverna fick skriva ner egna frågor på detta.Vi såg en film och använde våra läsförståelsestrategier. Vi läste en gemensam text och använde våra läsförståelsestrategier. 

I nivågrupper fick eleverna sedan ta sig an olika typer av texter, använda lässtrategierna och då framförallt Reportern eftersom det var den strategin som vi fokuserade mest på just då. I grupp fick de ställa frågor på raderna och tillsammans svara med hela meningar. Utifrån de nedskrivna svaren fick eleverna i tvärgrupper redovisa vad de kommit fram till för att slutligen skriva en egen text om allt de lärt sig om Astrid. Då får vi även svar på L i VÖL. Parallellt med att vi läser dessa faktatexter låter vi eleverna vissa pass läsa Astrids skönlitterära verk i par, grupp eller lyssna på texter som är hämtade från ELK.

Gibbons presenterar ännu ett verktyg i sin bok ”Stärk språket stärk lärandet och det är någonting som brukar kalla Gibbons fyrfältare. Undervisningen utgår från det talade språket och genom stöttning skall eleverna komma närmre ett mer komplext skolspråk. Det handlar om att starta i en gemensam upplevelse, ett experiment där eleverna i grupp samtalar och resonerar. Det handlar om att lyfta ämnesspecifika ord och undervisa i nyckelord. Nyckelorden skall sedan införlivas i elevernas egna språk först genom muntliga aktiviteter och sedan i det skrivna språket.

För att göra detta tydligt både för elever, pedagoger och föräldrar så är det viktigt att göra en pedagogisk planering där vi lyfter de språkliga målen.

Gibbons fyra faser;

1.      Upplevelse i lekparken
2.      Introducera nyckelord
3.      Samtala och redovisa i grupper med bildstöd och ord.
4.      Utifrån ord och bild skriva ner vad de varit med om, vilka experiment de har gjort.

Hur kommer då lässtrategierna in i detta arbetssätt? Jo eftersom man går från det talade till skrivna språket så är alla dessa aktiviteter en förberedelse inför läsningen av en läromedelstext. Gibbons pratar t o m om den femte fasen i sin bok och då är det att läsa och förstå en text inom det aktuella ämnesområdet.

Parallellt med detta arbete har vi läst Bröderna Lejonhjärta som högläsningsbok. Vi har haft egna individuella läsloggar där eleverna fått använda läsfixarna och reflekterat över innehållet i texten.


Utifrån Lejonhjärta har vi även kopplat på våra SO-mål om att flytta och vilka orsaker samt konsekvenser det kan bli av en flytt. Vi har gjort avstamp i sagans värld och gjort textkopplingar till historiska händelser och till nuet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar