Presentationer föreläsningar
< iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="400" mozallowfullscreen="" src="http://prezi.com/embed/thfbtvxxyyct/?bgcolor=ffffff&lock_to_path=0&autoplay=0&autohide_ctrls=0#" webkitallowfullscreen="" width="550">


Min presentation från Läskonferensen i Stockholm

Vi har fått den stora förmånen att få dela med oss av vår strukturerade forskningsbaserade undervisning i läsförståelsestrategier i form av en handledningsbok i projektet En läsande klass.
Boken kommer att ges ut i april 2014.


Vår undervisning bygger på en modell där man undervisar
i de lässtrategier som man har sett att goda läsare använder sig av.

Här får du träffa våra Läsfixare;Detektiven reder ut nya ord och uttryck genom att:

fundera och använda sina egna kunskaper
dela upp ordet

läsa om ordet
läsa om meningen
läsa om stycket
läsa vidare

fråga någon
slå upp ordet


Cowboyen sammanfattar det viktigaste i berättelser genom att använda orden

"Först…."
"Sedan…."
"Sist…."


Cowboyen sammanfattar det viktigaste i texter genom att plocka ut och skriva ner nyckelord.

"Texten berättade att……."

Konstnären skapar inre bilder och och upplevelser av det lästa.


"Jag ser….."
"Jag hör…."
"Jag känner……"


Spågumman förutspår vad en text ska handla om genom att använda:

rubriker
bilder
bildtexter
genre
tidigare handling
egna kunskaper och erfarenheter


"Jag tror…………. därför att……."


Reportern ställer frågor på texten på tre nivåer:

på raderna - rätt svar finns i texten

mellan raderna - svaret går att lista ut genom att läsa texten

bortom raderna - svaret finns hos läsaren själv


Vem? Vad? Var? När? Hur?
Varför? Vilken? Vilket? Vilka?

Varför tror du….?
Vad tycker du….?
Hur skulle du göra?


Touras kloka ord om vårt projekt "En läsande klass" 

Forskning har klart belagt att explicit undervisning i metakognitiva strategier ger effekt, dvs. förbättrad läsförståelse. RT, reciprocal teaching, är en metod som bygger på fyra strategier (predict, clarify, questioning, summarizing). RT härrör ursprungligen från Palinscar & Brown och utvecklades vidare av Oczuks(ref: Oczuks, L. (2003). Reciprocal teaching at work: Strategies for improving reading comprehension. Newark, DE: International Reading Association.
Palincsar, A. S. & Brown, A. (1984). Reciprocal Teaching of Comprehension-Fostering and Comprehension Monitoring Activities.
Cognition and Instruction, 1(2), pp. 117-175.) Oczuks konkretiserade strategierna för undervisning med figurerna/symbolerna Spågumman, Nicke Nyfiken, Detektiven och Cowboyen. De fyra strategierna i RT är exempel på metakognitiva strategier.

I "En läsande klass" har dessa kompletterats med att skapa inre bilder (Konstnären), en annan strategi. Studiehandledningen heter "En läsande klass" och den presenterar ovanstående lässtrategier tillsammans med konkreta lektionsförslag. Detta är inte en ny metod utan en konkretisering av RT för ett svenska klassrum åk 1 - 6. Man kan se RT som ett sätt för en lärare att börja undervisa med stöd av metakognitiva strategier. Problemet med forskning är ju ofta "hur översätter och använder man detta i praktiken" och " var ska man börja". En läsande klass besvarar just de två frågorna. När lärare väl känner sig bekväma med RT så är det bara att fortsätta använda anknytande metakognitiva strategier. NRP, National Reading Panel, lyfter fram sju strategier som de rekommenderar att alla lärare ska använda i sin undervisning (läs mer om dessa här:http://www.nationalreadingpanel.org/publ.../publications.htm).

Under de senaste 10-15 åren har det utvecklats olika sätt att praktiskt undervisa utifrån olika aspekter av metakognitiva strategier. QtA, Question the author, är en modell för att utveckla sin förståelse av en text men också ta in författaren och dennes syfte. Man ställer sig frågor som: Vad är författarens budskap? Hur framgår detta budskap? vilka ledtrådar visar detta?

Likaså kan man inom RT utveckla t.ex. frågandet. NRP lyfter vikten av att undervisa i Question answering och Question generation, dvs. att svara på frågor och själv formulera frågor. Frågor kan i sin tur ställas så svaret kan finnas på olika nivåer. Oftast talar vi om tre olika nivåer för frågor och svar; nu kan vi tala om modellen QAR, question-answer relationship. Frågenivåerna är: Right There Questions/på raden, Think and Search Questions/mellan raderna vilket kräver att läsaren kopplar ihop ledtrådar från olika delar av texten samt On My Own/läsaren måste tolka, analysera men också använda sina egna erfarenheter och kunskaper för att finna svar på frågan.

 Det viktigaste är vi kommer ihåg att det är metakognitiva strategier vi ska utveckla hos våra elever. Det vitkigaste verktyget är samtalet. I dialog och samtal utforskar och utvecklar vi vår förståelse av texter.


"En läsande klass" är, än en gång, inte en egen enskild begränsad metod utan en väg in i ett nytt förhållningssätt i undervisningen. En undervisning där vi lär ut metakognitiva strategier. Vi lär elever tänka för att lära. RT är en bra början. Lätt att förstå och använda. Tacksamt att använda med elever. Fungerar för alla åldrar från de yngsta till vuxna. Evidensbaserat! 
En utmärkt plattform för fortsatt arbete. Filmen från Skolforum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar