tisdag 13 oktober 2015

Textsamtal, läslogg och barnkonvention- allt utifrån Sandvargen

Dagens textsamtal utgick från två paragrafer i Barnkonventionen och texten var vald med omsorg. Kapitlet "Chokladkakan" ur Sandvargen av Åsa Lind. Denna text finns i materialet "En läsande klass" under den temavecka som handlar om Barns rätt.

12

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 
Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

13

Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.
Eftersom vi sedan skolstart introducerat och arbetat med 3 olika förståelsestrategier passade det bra att använda alla dessa på dagens text. Till texten hade jag kopierat upp och fixa ett litet häfte/läslogg till varje elev. Före läsningen startade vi förstås med att förutspå (Spågumman) och utifrån tidigare kunskap om Zackarina och Sandvargen försöka fundera ut vad ett kapitel som heter Chokladkakan skulle kunna handla om. Förutsägelserna var många och eleverna fick delge varandra i par. Därefter fick de i sina läsloggar skriva eller rita vad de tror kommer att hända.
Under läsningen fick de som vanligt uppmaningen att reagera på nya ord och då räcka upp handen. (Detektiven) När eleverna reagerar och visar på att det är ett ord de vill utreda markerar jag det i texten och går sedan tillbaka och reder ut vid lässtoppen. De nya orden skrev jag upp på tavlan samtidigt som jag visade på hur man genom att läsa om/läsa vidare m m kan komma fram till betydelsen. I några fall visste eleverna vad ordet betydde och fick då berätta för sina kompisar.
Efter läsningen fick eleverna skriva av orden från tavlan och rita bilder till. Dessutom fick de fundera tillsammans i par om de fått några sinnesintryck (Konstnären) och sedan rita eller skriva om dessa.
Efter läsningen pratade vi också om vad författaren skulle kunna tänkas vilja förmedla med denna text, vad texten egentligen handlar om. För att få igång diskussionen ställde jag frågor som. - Varför ville inte Zackarina äta chokladkakan? - Hur gjorde Sandvargen och Zackarina för att komma fram till namnet på det land som Zackarina skapat? Hur bestämmer vi olika saker på skolan? Hur har vi bestämt våra klassrumsregler?
Jag berättade för eleverna att det finns någonting som heter Barnkonventionen som är regler som är till för att alla barn skall ha det så bra som möjligt i alla länder. I Barnkonventionen står just detta och så läste jag upp de aktuella paragraferna. Tillsammans kom vi fram till att Zackarinas mamma och pappa faktiskt skulle ha diskuterat och lyssnat på henne före de bestämde en regel som gällde henne. Vi pratade också om att vuxna ibland måste bestämma men att reglerna blir bättre och viktigare om barnen fått vara med och tycka och tänka. Eleverna fick avsluta passet med att i läsloggen skriva ned om de lärt sig någonting utifrån att läsa texten tillsammans.

söndag 11 oktober 2015

Läs- och skrivundervisning i åk 1

Detta läsår har jag en ny tjänst på en större skola vilket innebär att jag har specialläraransvar i åk 1 och åk 2. Innan läsåret startade funderade vi mycket över hur vi skulle kunna möta eleverna i åk 1 som börjar skolan med så skilda förutsättningar och erfarenheter. Det finns elever som endast kan ett fåtal bokstäver och andra som läser kapitelböcker. Vi har runt 60 elever uppdelade på 3 klasser. Klassrummen ligger  på samma våningsplan och mitt rum ligger i mitten vilket är kanon när man vill finnas för många och vara en del av allt det som händer i undervisningen.

Mitt klassrum
Läshörnan

För att möta våra "ettor" där de befinner sig har vi valt att lägga två pass i veckan med grupper av elever indelade efter hur långt de kommit i sin läs- och skrivinlärning. Detta är inte några fasta grupper utan eleverna kan glida lite emellan så att det blir bra för alla. Detta har inneburit att vi har en grupp med läsare som kan gå vidare och läsa olika texter i läsgrupper, skiva gemensamt, i par m m. Att vi har en grupp som precis kommit igång med läsningen och som arbetar med att träna ordbilder, läsflyt m m och att vi har en tredje grupp som vi kallar för kodknäckarna. De elever som när de började skolan inte kunde så många bokstäver och inte knäckt läskoden. Denna tredje grupp är mindre än de andra och vi är dessutom två pedagoger där. 11 elever på en lärare och en speciallärare gör att vi kan möta eleverna på ett helt annat sätt och anpassa till varje liten individ. I "kodknäckagruppen" använder vi mycket digitala verktyg, både dataprogram och ipad.Spelett, ABC-klubben, Qnoddarna, MH-trappan m m. Vi skriver i skolstil och har talsyntesen som förstärker bokstavsljuden. Vi arbetar också en hel del tillsammans på smartboarden. Vi laborerar och skapar med våra bokstäver. Dessa pass blir verkligen som en läs- och skrivarverkstad.
Alla 3 klasserna har Natur och Kulturs material "ABC-klubben" som läslära och arbetsbok. Vi har den interaktiva digitala arbetsboken, appen på IPAD samt läggspelen för kodknäckarfasen.

Alla dessa verktyg är fantastiska som komplement till läsläran men för våra svagaste elever är den lättaste blåa boken för svår så vi har tagit till ännu ett material. Ett material som är otroligt strukturerat och utgår från den fonemiska medvetenheten och kopplingen ljud-bokstav. Läsinlärning i 7 steg är ett kanonmaterial för att få elever att känna att de kan. De läsblad som finns i läsböckerna är kodknäckarnas läsläxa och den följs upp individuellt med mig en gång i veckan samtidigt som jag går igenom den nya.

Övriga elever som har läsläxa i "Den magiska kulan" ges och följs upp på halvklasspassen som ligger mot idrotten. Samtidigt som övriga elever arbetar med arbetschema och arbetsbok.
Parallellt med att vi arbetar intensivt med läsinlärningen och avkodningen arbetar vi förstås också med språkförståelse och textinnehåll. Vi följer arbetsgången i "En läsande klass" och använder oss av modellektionerna för att introducera de olika Läsfixarna. När vi introducerat och fokuserat på "Spågumman" har vi gjort det på alla texter som är aktuella i undervisningen. Magiska kulan, No/So-texter, högläsningsboken m m. Likadant har det fungerat nu när vi introducerat Detektiven.
Ett fantastiskt komplement till just denna strategi har TV-programmet "Från A till Ö - en resa orden runt"varit. Där är ugglan inte bara klok utan fungerar precis som en Detektiv och reder ut nya och kluriga ord. Detektivens tavla har dessutom börjat att ta form i våra klassrum.