fredag 18 mars 2016

Att hitta rätt i mötet med elever i behov av särskilt stöd och elever med annat modersmål.

Läsning är en sammansatt färdighet vilken bygger på olika avkodnings- och förståelseprocesser. Avkodning innebär att läsaren känner igen, kan uttala och får tillgång till ordets mening. Denna färdighet byggs upp över tid. Varje gång läsaren möter ett specifikt ord stärks minnesbilden av ordet och småningom kan ordet snabbt och säkert kännas igen. Ordavkodningen är då automatiserad och förståelseprocessen kan inledas. Läsförståelsen möjliggör att läsaren kan hitta en betydelse i texten, reflektera över den och dra slutsatser. Avkodningen och läsförståelsen har ett nära samband med varandra. Samtidigt spelar motivationen en avgörande roll vid läsningen. God läsutveckling kräver därmed avkodning, förståelse och motivation. Om någon av de här faktorerna är noll blir också produkten noll. Formeln blir alltså: Läsning = avkodning X förståelse X motivation

Under de tidiga skolåren ser jag det därför som oerhört viktigt att träna dessa båda delar parallellt. Avkodningen för att uppnå läsflyt och förståelsen för att få en mening och skapa läsmotivation/engagemang. I mitt specialläraruppdrag möter jag elever som måste arbeta hårt för att automatisera avkodningen och det kräver många varierade verktyg där datorn är ett fantastiskt motivationshöjande redskap. Det är av oerhörd vikt att dessa elever får lagom svåra uppgifter anpassade efter individen för att känna tilltro till sin förmåga. Jag möter också elever som har en automatiserad avkodning men brister i förståelsen. Många av våra elever med annat modersmål är hjälpta av tydlig struktur och förståelsestrategier för att kunna närma sig även en enkel text och förstå den på flera plan.

Efter dagens möte med mina elever då vi både tränat avkodning och förståelse är jag övertygad om att jag hittat rätt med den enkla lilla uppgift jag serverade. Jag kunde se det i deras iver och engagemang att ta till sig uppgiften och i deras kommentarer som var ljuvliga för ett frökenhjärta. -"Det här var kul!"- "Får jag läsa nästa?" "Finns det ingen 4:a?"


Uppgiften bestod av att angripa en kort text uppdelad i 3-4 meningar som var sönderklippta i tre delar. Dessa texter skulle eleverna först läsa tyst för sig själva och sedan högt i en mindre grupp. Under läsningen skulle eleverna använda de förståelsestrategier vi tränat på och efter att meningen var läst stanna upp och samtala om det lästa. Här följer ett exempel på en av de texter som fanns med.

1. Erik och Per lekte bland isflaken på en sjö.

2. De blev modigare och modigare och hoppade från det ena isflaket till det andra.
  
3. Plötsligt befann sig Erik i vattnet.


Så gott som alla elever fastnade på ordet isflak och vi hjälptes åt att reda ut ordet. En pojke förklarade med hjälp av våra pappersremsor på bordet. "Om bordet är sjön så är pappersbitarna isflak som guppar runt där." Efter att den första meningar var läst fick eleverna ställa frågor på den samt förutspå vad de tror kommer att hända framåt utifrån de få ledtrådar de fått.

Genom att vi bearbetade dessa små korta texter tillsammans så var eleverna mycket ivriga att få reda på fortsättningen. Vi upprepade arbetsgången genom att läsa tyst, läsa högt, utreda oklarheter, ställa frågor samt förutspå. Vid några tillfällen pratade vi även om de inre bilder som skapats genom läsningen. Efter att ha läst mening 2 pratade vi om hur man är när man är modig och om pojkarna var modiga i denna situation. En elev uttryckte mycket klarsynt att pojkarna inte är ett dugg modiga utan istället dumma. Att de inte fattar hur farlig denna lek är. 

Efter att ha läst mening nr 3 kunde vi komma fram till att vi genom ledtrådar i texten kunde förstå varför Erik hamnat i vattnet. En elev frågade: -"Vad skulle du ha gjort i Eriks situation" och en annan - "Vad skulle du ha gjort i Pers situation om en kompis hamnade i iskallt vatten?" Vi hade fina och lärande diskussioner inom detta område med utgångspunkt i en text bestående av endast tre meningar.  En elev var mycket frustrerad att det inte fanns någon 4:a att läsa. Vi bestämde oss därför att skriva ett gemensamt slut på denna text.De små textavsnitt jag använde till denna uppgift är hämtade ur Monika Reichenbergs bok "Läsförståelse genom strukturerade textsamtal". En bok jag rekommenderar varmt både i undervisning med elever i behov av särskilt stöd men också med elever med annat modersmål. 

onsdag 2 mars 2016

Vikten av att läsa bilder för att förstå en text på flera plan

Jag har vid flera tillfällen tipsat om en serie av lättlästa böcker som handlar om familjen Monstersson av Mats Wänblad. Den senaste boken i serien handlar om Mysis som blir sjuk och måste gå till veterinären.
Dessa böcker är perfekta för nybörjarläsaren men också att använda som utgångspunkt i ett textsamtal. Att dessa böcker är så bra att använda i textsamtal är för att bilderna är läskigt bra och att man faktiskt är tvungen att läsa dem för att förstå vad som händer mellan raderna i texten. För att verkligen kunna läsa både text och bilder när man läser boken i helklass så valde jag att scanna in bilderna och ta upp dem på smartboaren under läsningen. Då kunde alla elever med enkelhet se vad som hände på bilderna samtidigt som vi läste texten tillsammans.

Ett strukturerat textsamtal inleds alltid med att koppla på elevernas erfarenheter och tankar kring vad texten kommer att handla om (Spågumman). Genom att leta ledtrådar i bild och rubrik fick eleverna berätta för en kamrat om sina förutsägelser. Därefter uppmanade jag dem att vara aktiva under läsningen. Reagera på nya ord genom att räcka upp handen samt att ställa frågor vid våra lässtopp.

I långsamt tempo läste jag den korta lättlästa texten och gav eleverna gott om tid att läsa bilderna på smartboarden. Eleverna reagerade på ordet veterinär men fick det förklarat genom att vi läste vidare i texten. Eleverna ställde frågor  bortom raderna. - Varför är Mysis sjuk tror du? - Vad är Mysis för ett djur tror du? Vad skulle du ha gjort om ditt husdjur blev sjukt? De ställde frågor på raderna: - Vem öppnar när Ebba ringer på? - Vad är det mamman letar efter? och de ställde frågor mellan raderna.
- Varför blev det tomt i väntrummet när Mysis gick in? - Vad är det Mysis har ätit som gjort att han fått ont i magen? Vad är det för fel på Polly? Vad är det Ebba har glömt?


Svaren till frågorna mellan raderna går att finna genom ledtrådar i texten men framförallt genom att läsa bilderna. Jag blev helt fascinerad av att flera elever faktiskt lagt märke till att gamen Polly på en av bilderna stoppat i sig en hel limpa och att det troligtvis var därför som hon låg helt utslagen på en bänk.
Flera elever knäckte också vad det var som Mysis hade ätit upp genom att de kopplade tillbaka till inledningen av texten då mammans gula väska var försvunnen. Boken avslutas med att Ebba funderar över vad hon glömt. Hon kommer inte på vad det var men tänker att det inte kan vara så viktigt. Har eleverna varit påkopplade, tagit till sig texten och läst mellan raderna så kan de dra slutsatsen att det är bollen hon har glömt och att det faktiskt är ganska viktigt då Mysis har en tendens att äta upp saker.

Berättelsen fascinerar och fångar eleverna och är mycket användbar i ett textsamtal. Texten kan också med fördel användas för att få syn på vilka elever som har förmåga att läsa och tolka bilder samt att läsa mellan raderna.

Som alltid när vi läser någonting tillsammans försöker jag att koppla det till skrivande. Efter att vi läst texten sammanfattade vi innehåller i ett berättelseschema och därefter fick eleverna välja att skriva en sammanfattning av boken eller välja ut en händelse i boken och skriva om den. För att detta skulle fungera hade jag kopierat upp bilderna från boken och lagt dem i ordning runt mattan i klassrummet. Eleverna kunde då använda sig av bilderna som stöd i sitt skrivande. Vilken fart det blev på eleverna genom denna uppgift! De ritade, skrev, tittade på bilder och skrev lite till. Eleverna går bara i åk 1 så många valde att skriva om en händelse men elever som kommit långt i sin läs- och skrivutveckling skrev sammanfattning utifrån bilderna.
Visst är denna bild underbar? Visar också att eleven förstått texten mellan raderna.