fredag 17 oktober 2014

Från tal till skrift

"Tidigare erfarenheter bildar ett sammanhang och mot bakgrund av det kan man tolka den nya erfarenheten...tidigare erfarenheter tjänar som de sammanhang inom vilka språket skall förstås." 
(Sid 78 i Stärk språket stärk lärandet av Pauline Gibbons.)

I vår lärmodul "Språk i alla ämnen för alla elever" har vi denna vecka fokuserat på hur talet är en bro till skrift och planerat och genomfört ett arbetsområde utifrån Gibbons fyra faser.

Gibbons fyra faser
Vi valde att använda detta språkutvecklande arbetssätt utifrån ett tema om svampar. Eftersom vi redan hade ett inbokat besök av Naturskolan kändes det naturligt och bra att ta tillvara på detta och se om vi kunde fokusera extra mycket på språket och göra en planering som går från det talade vardagsspråket till det skrivna skolspråket.

Fas 1 
Väl framme i skogen blev eleverna indelade i små grupper med uppmaningen att de tillsammans skulle klara av en utmaning. De skulle följa ett rep och utmed detta rep skulle de leta efter saker som inte hörde till naturen. De skulle tillsammans leta rätt på 10 saker, komma ihåg dessa och fundera ut någonting som alla saker hade gemensamt. Eleverna antog uppdraget och tog sig längst repet diskuterande vad de såg på vägen. Väl framme vid samlingsplatsen placerades alla saker på en filt och eleverna fick återigen med sitt språk benämna vad de sett och vad de olika sakerna hade gemensamt. Med lite hjälp och med lite ledtrådar kom de fram till att den gemensamma nämnaren var svamp.


Eleverna fick därefter i grupp uppdraget att hitta olika typer av svampar och att sortera dem efter utseende, färg och storlek. Till sin hjälp fanns svampböcker och en karta över olika svampsorter.


Det var underbart att höra eleverna diskutera svamparnas utseende, form och egenskaper. Här fanns inga rätt eller fel utan alla tankar och funderingar var välkoma och eleverna utgick från sitt eget vardagsspråk.

Fas 2
Några dagar senare var det dags igen för" tema svamp" och även denna gång valde vi att vara i vår underbara skolskog. Nu var det dags att introducera begrepp och nyckelord som vi ville att eleverna skulle införliva i sitt eget ordförråd och senare kunna använda i skriftspråket. På väg till skolskogen hade vi så fantastisk tur att vi hittade två jättefina champinjoner där vi tydligt kunde se både skivor, ring, hatt och fot. Begrepp som vi nu tog upp och undervisade om.


Utifrån bilder som vi plastat in berättade vi om svampens alla delar, om olika svampsorter och hur svampar samarbetar med träd. Vi visade på de 12 olika nyckelord som vi plockat ut och skrivit ut på små papperslappar. Självklart blev detta lite av en repetition från gången innan då eleverna bekantat sig med svamparna och svamparnas olika delar men nu fick de både höra och läsa orden samtidigt som vi undervisade om dem.

Fas 3
Eleverna blev nu återigen indelade i små grupper med uppdraget att berätta för varandra utifrån bilder och nyckelord allt de lärt sig om svampar. När de tränat i sina grupper skulle de påkalla en lärares uppmärksamhet och redovisa för henne. Det var helt fantastiskt att höra hur eleverna tog de nya begreppen i sin mun och samtalade om svampar på ett språk som låg mycket närmre det skrivna språket än det talade.
Fas 4
Väl tillbaka i skolan var det dags att använda sin nyvunna kunskap och de nya begreppen in i en faktatext om svampar. Eftersom vi har en 1.3:a så nivåanpassade vi och lät de yngsta eleverna skapa en gemensam text utifrån ett samtal om vilka ord och meningar som skulle finnas med.


De lite äldre eleverna fick tillsammans med en skrivkompis förfoga över nyckelorden och utifrån dem författa en faktatext. Här var det inte själva skrivandet som gav oss pedagoger gåshud utan diskussionerna utifrån orden. Tillsammans laborerade de med orden för att få dem i en bra ordning och i ett sammanhang. De plockade med orden och samtalade samtidigt som de skrev på dator. Resultatet blev fantastiskt fina faktatexter med många nya ord och begrepp.


I Gibbons bok finns även en femte fas i detta språkutvecklande arbete och det är att ta sig an och läsa en faktatext. Detta uppdrag kommer vi att ta oss an nästa vecka och då med ordentliga förkunskaper och erfarenheter i bakfickan. Texter om svampar finns att hämta på hemsidan till "En läsande klass". 
Tillsammans kommer vi att bearbeta texten med hjälp av läsförståelsestrategier som vi brukar, men jag är övertygad om att fler elever kan tillgodogöra sig mer av texten när vi arbetat oss igenom detta ämnesområde på detta sätt. Detta är ett arbetssätt som vi tror på och kommer att genomföra åtskilliga gånger i olika ämnesområden i alla ämnen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar