lördag 20 januari 2018

Läs- och skrivprojekt ala Widmark

Under vårterminen kommer de elever som jag möter i specialundervisningen åk 2 genomföra ett läs- och skrivprojekt där vi arbetar mot många av målen i vår kursplan samt utgår från forskningsbaserade modeller med tydliga stödstrukturer i läsa och skriva. I min undervisning möter jag SVA-elever, elever med läs- och skrivsvårigheter, elever med autism och språkstörning samt elever med koncentrationsproblematik ADHD och ADD. Detta kräver en tydlig men varierad undervisning där de digitala verktygen får en viktig roll.

Vi kommer att utgå från Martin Widmarks bok "Cirkusmysteriet" och använda den texten som en modelltext för att få syn på hur man bygger upp en berättande text i form av en Detektivhistoria. Vi kommer att läsa gemensamt och på egen hand för att träna läsningens olika delar. Vi kommer att skriva gemensamt och på egen hand samt bearbeta texter för att eleverna skall kunna göra ändringar och förtydliganden.

Syfte i kursplanen Svenska: 
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Centralt innehåll i kursplanen Svenska

 •  Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. 
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 •  Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 • Handstil och att skriva på dator. 
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.


Kunskapskrav åk 3 svenska

 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. 
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. 
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter. 
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. 
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.  
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.


Före läsningen tittar vi på framsida, läser baksidetexten samt tar upp kartan över Valleby och samtalar om vad vi vet om denna bok och texttyp. Vad vi tror att boken kommer att handla om. Vi läser sedan första kapitlet med fokus på hur författaren presenterar miljön som boken utspelar sig i. Vilka miljöbeskrivningar hittar vi och hur samspelar text och bild för att visa på den aktuella miljön. Under läsningen reagerar vi på ny ord och reder ut både ord och uttryck, vi ställer frågor på texten och vi sammanfattar det vi läst för att få med det viktigaste. 

Efter läsningen skapar vi tillsammans en inledning på en gemensam berättande text om Detektiver som löser en deckargåta.Vi använder oss av det digitala programmet Storyjumper där varje elev har en egen inloggning och där vi också har en gemensam klassbok som vi skriver tillsammans före det egna skrivandet. 

Book titled 'Deckargåtan'

Read this free book made on StoryJumper

När vi skriver vår gemensamma inledning på vår Deckare så är det fokus på att beskriva den miljö vi befinner oss i. Vad ser vi? Vad hör vi? Var befinner vi oss? Vid nästa tillfälle är det fokus på huvudpersonerna. Ska vi ha en eller två? Hur ska de se ut? Vilka egenskaper skall de ha? Precis som tidigare så läser vi i Cirkusmysteriet och tittar hur författaren löst denna uppgift. Vi samtalar och vi sätter upp huvudpersonerna med sina egenskaper och utseende på väggen.

Efter den gemensamma läsningen och det gemensamma skrivandet är eleverna redo  för att skriva på egen hand och då kliar det i fingrarna kan ni tro när de skall in på sin egen inlogg i Storyjumper och skapa sin egen Deckarhistoria i detta roliga motiverande program.

Eftersom jag samtidigt som jag planerar och genomför denna undervisning skriver en handledning i hur man kan närma sig Martin Widmarks böcker och koppla det lästa till skrivande så läser jag alla Mysterieböckerna vilket gör att jag kan visa på fler exempel på hur författaren löst både miljö- och personbeskrivning. Jag kunde inte låta bli att ta med alla böckerna till skolan och visa på denna fantastiska skatt. Barnen var helt lyriska av att bara få se alla dessa nya fina böcker och mycket imponerade av att en författare kan skriva så många.

Jag ser framemot vårt fortsatta arbete i detta lilla projekt och jag hoppas att eleverna skall känna sig nöjda när de så småningom skapat en egen mycket fin digital bok som både kan skrivas ut samt läsas för klassen på smartboard. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar