fredag 10 februari 2017

Att reagera på och utreda nya ord och uttryck

"Ordförrådet har stor betydelse men att ha ett stort ordförråd ger inte automatiskt god förståelse. Ordförrådets betydelse behöver i stället förstås som en del i en vidare syn på språklig kompetens. En sådan innebär att eleven ska kunna hantera information på olika ställen i en text, kunna dra slutsatser utöver vad som står i texten och också kunna kommunicera och övervaka sin läsförståelse. Betydelsen av ett gott ordförråd har att göra med både förmågan att använda sin bakgrundskunskap, att förutsäga och att visualisera. 

Utifrån detta som går att läsa i Skolverkets kunskapsöversikt "Att läsa och förstå" är det av största vikt att vi lär eleverna strategier för att övervaka sin läsning och reagera på ord och uttryck som är nya. Att vi kommunicerar dessa ord och på olika sätt försöker hitta svaret på dess betydelse genom att dra slutsatser, använda vår bakgrundskunskap och hantera information både bakåt och framåt i texten.

I dagens kapitel i "Livet i Bokstavslandet" så introducerade vi "Detektiven" som är ett tankeverktyg för strategin att utreda nya ord och uttryck. Vi utgick från det digitala introt och inledde med att prata om hur vi kan göra när vi stöter på ett ord vi inte förstår. Vi pratade om hur man kan läsa om ord och meningar, läsa framåt i texten, slå upp ordet eller fråga någon vad det kan betyda. Att många ord kan förstås utifrån sitt sammanhang. I kopieringsunderlaget till Bokstavslandet finns en bra och tydlig stödmall som visar på hur man kan gå tillväga. Eleverna fick sedan välja ett eget ord ur texten och försöka förklara det genom att rita, skriva synonym och motsats samt skriva en mening där ordet ingår. Denna ordtavla finns också i kopieringsunderlaget. Den kommer att bli ett ofta förekommande verktyg på våra lektioner.En annan bra uppgift hämtad ur arbetsboken i Livet i Bokstavslandet är att kategorisera ord och fundera inom vilket område de hör hemma. Även det en träning av ordförståelse. Eleverna fick små lappar med ord hämtade ur texten. De fick avkoda ordet och försöka lägga det under rätt kategori. Därefter jämförde vi med varandra och resonerade kring varför orden hörde hemma under just den kategorin.


Utifrån ord hämtade ur texten skulle sedan eleverna skapa egna meningar på dator. De elever jag möter under dessa pass behöver mycket stöd i sin läs- och skrivinlärning och för dem är det av största vikt att få skriva med talsyntes i programmet skolstil. Då ljudas varje bokstav som de skriver samt att de genom talsyntesen får både ord och meningar upplästa. De hör om det är någonting som inte stämmer och vi kan tillsammans komma fram till vad. Att använda ord i ett sammanhang som eleverna kommer på själva gör att orden befästs och eleverna utökar sitt ordförråd. 

Som extrauppgift för de som blev klara snabbt fanns memoryspel med ord hämtade från Ordväggen. Samtidigt som de fick lästräning fick de också förklara ordet eller säga en synonym när de läste upp det.Med all denna ordträning tar vi helg och återigen kan jag känna glädje i att specialundervisningen går hand i hand med övrig undervisning. Alla tvåor har nämligen denna vecka repeterat och fokuserat på "Detektiven" - att utreda nya ord och uttryck. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar