lördag 30 maj 2015

Ett år med Vips och Läsfixarna

Under detta läsår har jag haft möjlighet att pröva ett nytt läromedel med min läsrupp bestående av ettor och några tvåor. Läromedlet som heter Vips är en läslära med tillhörande arbetsbok, musikskiva, väggplansch och övrigt material. Det som tilltalar mig väldigt mycket är att man samlar hela gruppen kring en gemensam text och samtalar kring texten tillsammans. Varje måndag har jag introducerat ett nytt kapitel och en ny liten varelse. Det är nämligen så att bokens innehåll utspelar sig på ett hotell som heter "Vov hotell" och dit kommer de mest fantastiska figurer. Till denna läslära har vi kopplat vårt lässtrategiarbete med den arbetsgång som vi presenterar i "En läsande klass" http://www.enlasandeklass.se/. Precis som i ELK introducerar/repeterar vi "Spågumman" först och förutspår vad varje kapitel kommer att handla om. Ledtrådar till våra förutsägelser får vi från det vi tidigare har läst, från de bilder som hör till materialet samt från den musik som hör till och förstås också rubriken på nya kapitlet. Framsidan på högläsningsboken inbjuder dessutom till att förutspå så mycket tid ägnades åt att titta på bilden och att förutspå tillsammans redan innan vi började att läsa själva boken. Eleverna fick dessutom rita och skriva om sina förutsägelser.På det viset byggde vi upp en förväntan över vad som kommer att hända i boken. Tittar man noga på framsidan ser man även några små ögon titta fram. Vad är det för små varelser?

Varje figur som presenteras med namn och bild har ett eget rum på Vov hotell. I vårt klassrum finns denna fina bild på alla rum och på receptionen. Det har känts som vi är en del av detta hotell och att vi på måndagar fått kliva in och veta mer vad som händer där. Vi har dessutom under tidens gång upptäckt fler och fler små saker i bilden och när vi i näst sista kapitlet äntligen fick kliva in genom dörren till lekrummet så jublade eleverna. Som de väntat på detta ögonblick. "De osynliga små" som finns med genom hela boken har på fler än ett sätt påverkat vårat arbete i klassrummet. När vi hade en liten larv på besök var det de osynliga små som retades och hittade på bus. Det är roligt när textens innehåll spiller över på andra ämnen och situationer.

En annan sak som jag uppskattat är att de elevböcker som följer materialet är indelade i fyra nivåer och att den texten är en fortsättning och fördjupning av det som vi har läst gemensamt i högläsningsboken. Författaren Lena Hultgren tillför alltså nytt innehåll i elevböckerna vilket gör de spännande och motiverar till att läsa på egen hand. Eleverna har tillsammans med en läskompis läst det aktuella kapitlet före texten går hem som läsläxa. Eftersom vi under höstterminen fokuserade mycket på att knäcka läskoden och skapa flyt i läsningen var läsläxan att läsa kapitlet upprepade gånger på hemmaplan. Denna läxa tycker jag är befogat att ha i åk1-2 men det är viktigt att läxan följs upp och att man kommunicerar med hemmet på ett positivt sätt i en liten logg. Varje måndag före jag läser det nya kapitlet har jag suttit ned med varje elev och lyssnat på deras läsning, kommenterat i loggen och pratat igenom hur det gått på hemmaplan. Övriga elever har då arbetat med den arbetsbok som hör till materialet och klarat det på egen hand med hjälp av sina klasskompisar. 

När "Spågumman" är introducerad så finns den lässtrategin med oss så fort vi tar oss an en text och sedan introducerar/repeterar vi "Detektiven" http://marietrapp.blogspot.se/2014/10/lasfixarna-och-vips.html Alla Läsfixarna introduceras/repeteras grundligt under höstterminen både utifrån Vips och andra texter. Periodvis har vi en högläsningsbok och periodvis har vi parläsning i klassrummet. Många sakprosatexter inom No och So blir det också förstås. Till all läsning som bedrivs kopplar vi den eller de strategier som är aktuella för tillfället så klart även när det gäller "Reportern". http://marietrapp.blogspot.se/2014/11/att-stalla-fragor-pa-text-en.html

Under våren har de flesta elever knäckt läskoden och börjar få ett bra flyt i sin läsning. Då är det viktigt att ha lite olika nivåböcker att tillgå. Våra elever har tillsammans med mig fått välja vilken färg på bok de skall läsa och när det är dags att ta steget över till nästa. Ibland har de fått med sig två böcker hem för att verkligen kunna känna sig för vilken som är lagom just för dem. Så här har nivåfördelningen sett ut på de 12 elever som jag har haft i min läsgrupp under läsåret som gått. De elever som inte kommit igång tillfredsställande med sin läsning får stöd hos speciallärare.  

            Aug 2014     Nov 2014       Feb 2015         Maj 2015
Nivå 1          0               0                       0                   0
Nivå 2          6               3                       0                   0
Nivå 3          0               3                       4                   2
Nivå 4          6               6                       8                  10                                                
När alla förståelsestrategier är presenterade och inarbetade använder vi det verktyg som behövs för att förstå det vi läser. Vi fokuserar mycket på vad texten har att säga oss, vilka kopplingar vi gör o s v.  Eleverna har ibland under högläsningsstunden fått sitta i grupper där varje gruppmedlem fått uppgiften att använda en av strategierna. Jag läser högt, gör lässtopp och eleverna diskuterar i grupp efter ett givet mönster. Detta för att de längre fram skall kunna ta med sig modellen in i sin egen läsning. Denna arbetsgång har vi också påvisat i ELK.
Vi använder läslogg "Stjärnläsaren" först tillsammans och sedan får de elever som nått flyt i sin läsning en logg som följer läsläxan.  Efter att högläsningsboken var utläst ställde vi oss alla dessa frågor som texten inte gett oss svar på utan där svaren finns hos oss själva. Detta ger fantastiska diskussioner i klassrummet och inspiration till att skriva vad vi tror kommer att hända härnäst. Det finns nämligen en fortsättning!                                                                  

1 kommentar: